PERSONUPPGIFTSPOLICY

Gotland och Stockholms Friidrottsförbund (nedan även kallat Förbundet) är mån om att du som är del av vår verksamhet ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Den beskriver vilka personuppgifter vi sparar och varför vi sparar dem samt vilka rättigheter du som individ har.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Gotland och Stockholms Friidrottsförbund, 802004-5673, Sätra IP/måldomartornet, Björksätravägen 2, 127 37 Skärholmen (nedan även kallat Förbundet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Förbundets verksamhet. I förekommande fall är förbundet gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Riksidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och enskilda föreningar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Förbundet finns till för sina medlemsföreningar, vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service förbundet tillhandahåller. Det handlar exempelvis om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Förbundet behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och kommuner/regioner i Förbundets hemmadistrikt.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i Förbundet
 • Förbundsadministration
 • Deltagande i och administrering av Förbundets utbildningsverksamhet
 • Deltagande i tävlingsverksamhet
 • Förbundets arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)
 • Ansökan om och hantering av bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar
 • Kontakt med samarbetspartners
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
Vilka delar vi personuppgifter med?

Förbundet kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och medlemsföreningar, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om Förbundet vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund såsom t.ex. krav enligt bokföringslagen, arbetsrättslig lagstiftning eller med stöd i avtal.

I vissa fall behandlar vi även personuppgifter med stöd av allmänt intresse eller intresseavvägning. Det sker främst vid behandling för marknadsföringsändamål eller för informationssyften.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Förbundet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i Förbundet har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Kontakt

Har du frågor om Förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss på info@08fri.se.

GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: